+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
езѝк [ ]
м., -ци, (два) езѝка 1. tongue; анат. glossa; възпаление на ~ка мед. glossitis; обложен ~к coated/furred tongue;
2. техн. tongue; pawl; catch; застопоряващ ~к (палец) dog catch; (на обувка) tongue; (на камбана) clapper, tongue (of a bell), jinglet;
3. (реч) speech; (на даден народ) language, tongue; пренебр. lingo; ~к на глухонемите finger/sign language; изучаван ~к target language; малцинствен ~к minority language; ма̀терен ~к mother tongue; на прост/ясен ~к (put) in simple language, in plain English;
4. инф.: ~к за управление на задания job control language; ~к на командите command language; компилиращ ~к assembly language;
5. (изразни средства) language; (стил) style; (идиом) idiom, parlance; (на документ) wording; (жаргон) jargon, cant, lingo; вестникарски ~к journalese, newspaperese; в правния/моряшкия/военния и т. н. ~к in legal/nautical/military etc. parlance; изящен ~к elegant style; на ~ка на математиката/науката in terms of mathematics/science; научен ~к learned/scholarly language; точен ~к verbal accuracy; филмов ~к film idiom; • глътвам си ~ка be struck dumb, be scared to death, be dumbfounded; дръж си ~ка (бъди по-учтив) keep a civil tongue! държа остър ~к speak sharply; държа си ~ка bridle/curb o.’s tongue, put a bridle/curb on o.’s tongue; ~кът няма кости, а кости троши the tongue is sharper than any sword; злите ~ци разправят, че gossip has it that; идваше ми да си отхапя ~ка I could have bitten my tongue off; изплезихме ~ци, докато се качим до върха we were done up/dog tired/dead beat by the time we reached the top; изплъзна ми се от ~ка it slipped out; имам груб ~к be rough-spoken; каквото му е на ума, това му е на ~ка he wears his heart on his sleeve; на ~ка ми е have s.th. on the tip of o.’s tongue; не мога да си преобърна ~ка да го произнеса/изрека I can’t get my tongue round it; не можахме да намерим общ ~к we talked at cross purposes; общ ~к прен. common ground/language; преплита ми се ~кът stammer, falter; развързвам си ~ка loosen o.’s. tongue; сърби ме ~кът be itching to speak; чеша си ~ка wag o.’s tongue, chew the fat, chinwag, shoot the breeze; що за ~к! that’s no way to talk!