+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дъ̀рпам [ ]
гл. pull, tug, draw (за by); pull (at); (нещо тежко) haul, lug; (влача) drag; (отмествам) pull back/aside, move, draw away; ~ някого за ръкава pull/tug at s.o.’s sleeve; той дърпаше края на мустаците си he pulled at his moustache; тя дърпаше детето за ръка she was pulling/dragging the child by the hand;

~ се 1. draw back/aside, pull back; recoil, start; (за кон) shy (at), (назад, настрана) jib; кон и пр., който се дърпа jib(ber);
2. прен., разг. set o.s. against, demur; champ the bit; stand aloof, not hear of; ~ се от отговорност flinch from o.’s duty; той се дърпа от такава работа he won’t hear of such a job; • ~ конците прен. pull the wires; push buttons; дърпат го навсякъде he is in great demand.