+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дълбочина̀ [ ]
ж., -ѝ 1. depth; ~а на газене (на кораб) мор. draught; ~а на замръзване frost penetration; ~а на нареза на винта техн. depth of thread of a screw; измервам ~а (с лот) plumb; измервам ~ата на морето sound (the depth of) the sea; на три метра ~а at a depth of three metres; пускам сонда на тридесет метра ~а bore to a depth of thirty metres; тук ~ата на морето е петдесет метра here the depth of the sea is fifty metres, the sea is fifty metres deep here, the sea is fifty metres in depth here;
2. (за хоризонтално разстояние) depth; атака в ~а воен. an attack in depth; в ~а in depth; ~а на защитата воен. depth of the defences;
3. (на глас, тон) depth;
4. прен. (на мисъл и пр.) profundity; (на ум, книга) depth; (на чувства, преживявания) depth, intensity; ~а на мислите profundity of thought; ~а на ума depth of mind; ~а на чувствата depth/intensity of feeling; deep/intense feelings.