+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
друга̀р [ ]
м., -и 1. companion, comrade; friend, fellow; compeer; (по работа и пр.) associate, colleague, mate, fellow-worker; (от училище) school-fellow; class-mate; весел ~ boon companion; ~ в игра play-mate; ~ от детинство childhood friend, friend of o.’s childhood; ~ по нещастие/съдба fellow-sufferer; ~ по оръжие comrade-/companion-/brother-in-arms; стари ~и old chums, pals, разг. cronies; амер. buddies;
2. (член на социалистически колектив; и като обръщ.) comrade; (с име) Comrade;
3. (съпруг) husband; mate (и за животно); (един от чифт) mate; без ~ unmated, mateless, without a mate.