+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
до̀ход [ ]
м., income; earnings; gainings; (на държавата) revenue; (печалба) profit, gains; returns; yield; (хонорари) emoluments; годишен ~ yearly/annual income; данъкОбщ ~” income tax; ~ на глава от населението per capita income; ~ от имот юр. use; живея от ~ите си live on o.’s income; задоволявам се със скромен ~ be content with a modest competence; национален ~ national income; нетрудов ~ unearned income; нося ~ pay, be profitable; общ ~ gross income; освободен ~ franked income; осигурен ~ assured income; разполагаем ~ disposable income; трудов ~ earned income; чист ~ net income/profit.