+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
допълнѝтелен [ ]
прил., -на, -но, -ни 1. additional, complementary, supplementary; extra; (спомагателен) subsidiary; (нов) fresh; ~на гаранция collateral (security); ~на емисия scrip issue; ~на застраховка excess insurance; ~на линия муз. ledger-line; ~на отпуска extra leave, extension of leave; ~на премия additional premium; ~на работа extra/additional work; (която е продължение на друга) follow-up work; ~на такса surcharge, extra charge; ~на такса (за пътуване) excess fare; ~ни войски fresh/subsidiary troops; ~ни дажби воен. extraordinaries; ~ни доходи extra/additional income; ~ни избори by-election; ~ни продажби икон. add-on sales; ~ни сведения/кредити/разяснения further information/credits/explanations; ~но лечение мед. follow-up care; иска ли някой ~на дажба (супа, месо и т. н.)? does anyone want more (soup, meat etc.)? иска ли някой ~но? does anyone want a second helping? (any) seconds? облагам с ~ен данък surtax; получавам ~ни доставки от get fresh supplies of; правя ~ни проучвания на inquire further into;
2. език. object (attr.); (за дума, израз) expletive.