+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
дока̀звам [ ]
гл. prove; demonstrate; give a proof; ~ алиби establish an alibi; ~ истинността на/~ напълно demonstrate the truth of; substantiate; ~ на дело prove in practice/deed; ~ неоснователността на belie, give the lie to; ~ нечия вина prove/establish s.o.’s guilt; ~ твърдение make/prove a point, prove an assertion/a contention; ~, че някое твърдение е вярно prove a statement true; ~, че съм … prove o.s. to be …; ~, че съм прав make out o.’s case; искам да докажа argue (че that); което и трябваше да се докаже which was to be demonstrated, мат. Q.E.D.