+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
добъ̀р [ ]
прил., -ра̀, -ро̀, -рѝ 1. (благ, състрадателен, нравствен) good; comp. better, super. best; good-natured, kind(-hearted); ~ро дело kindness, kind deed; ~ро сърце a kind/warm heart; kindness of heart; ~ър съм с някого be good/kind to s.o.; имам ~ри чувства към be kindly disposed towards, feel kindly towards; имам ~ър характер be good-natured; правя се на ~ър пред ingratiate o.s. with; с ~ри намерения нареч. in good faith; прил. well-meaning; с най-~ри намерения with the best of intentions; той е ~ро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow; хайде, ти си ~ро момче there/that is a good boy; there, be a good boy;
2. (любезен) kind, good; бъди така ~ър да be so kind as to (с inf.); с ~ри обноски polite, well-mannered;
3. (с необходимите качества) good/high quality (attr.); (задоволителен) fair; (благотворен) good, salutary; (способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent; в ~ри и лоши дни in good days and bad; в ~ро състояние (за човек) well, doing well/nicely, (добре поддържан) well-kept, (за машина) in good repair, in working order; ~ра армия efficient army; ~ра памет good/tenacious memory; ~ра политика good/sound policy; ~ра работа (занятие) good job, (добре свършена) (a piece of) good work; ~ро бъдеще bright prospects; ~ро здраве good/sound/robust health; ~ро материално положение easy circumstances; ~ро функциониране (на машина) proper working; ~ър апетит a good/hearty appetite; ~ър край happy end(ing); ~ър познавач на good/fair judge of; ~ър признак good/hopeful sign; ~ър съвет good/sound advice; ~ър урок good/salutary lesson; ~ър шанс good/fair chance; на ~ра работа съм have a good job, be gainfully employed; най-~ър след някой друг second best; не кой знае колко ~ър indifferent; струва ~ри пари cost a pretty penny;
4. (ученическа бележка) good, B; много ~ър very good, B+; • в най-~рия случай at best, at the very most; ~рите (във филм и пр.) същ. the goodies; ~ро утро good morning; ~ър вечер good evening; ~ър ден (официално) good day, (преди обед) good morning, (след обед) good afternoon; ~ър е Господ! let’s hope for the best! God’s mercy is great! и таз ~ра! well, I never! you don’t say! a pretty business! goodness! (на) ~ър път a good/pleasant journey to you, bon voyage; нищо ~ро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served; пожелавам някому ~ър път wish s.o. a safe journey.