+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
движѐние [ ]
ср., -я 1. motion (и на планета), movement; (внезапно; рязко) jerk; (ходене насам-натам) coming and going; бързо ~е (на снаряд) flight; ~е назад backward/regressive motion; ~е напред forward/progressive motion; непрекъснато ~е мат. flux; равномерно ~е uniform motion/velocity; равномерно-закъснително ~е uniformly decelerated motion; равномерно-ускорително ~е uniformly accelerated motion;
2. (телесно) movement, motion; ~е с ръка gesture; правя ~е make a movement/motion/gesture;
3. (разходки) exercise; постоянно съм в ~е keep on the move; той е винаги в ~е he is always on the move/go/run;
4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion; моторът е в ~е the motor is running; привеждам в ~е set/put in motion;
5. (на хора, превозни средства) movement, traffic; автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно ~е road/aircraft/rail/tramway traffic; в ~е in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly; голямо ~е heavy/dense traffic; ~е на автобуси bus service; ~е на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic; ~е на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic; ~ето е на дясната страна traffic keeps to the right; ~ето е нормално traffic runs smoothly; качвам се/скачам на трамвай и пр. в ~е get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.; амер. jump a tram etc.; не спирайте ~ето don’t block the traffic; правила за ~ето rule of the road; traffic code, highway code; път, по който няма много ~е a quiet road, a road of little traffic; улично ~е street traffic;
6. (шетня, блъсканица) bustle;
7. прен. movement; всенародно ~е national/nation-wide movement; ~е против абортите pro-life movement; ~ето за мир the peace movement; националноосвободително ~е movement for national liberation, national liberation movement; профсъюзно ~е trade union movement, trade-unionism; работническо ~е labour/working class movement;
8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street; • в ~е съм be on the move; в постоянно ~е (променя се) in a state of flux; ~е на населението population shift; ~е на капитали/идеи flow of capital/ideas; ~е на скали rock subsidence.