Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., -я 1. motion (и на планета), movement; (внезапно; рязко) jerk; (ходене насам-натам) coming and going; бързо ~е (на снаряд) flight; ~е назад backward/regressive motion; ~е напред forward/progressive motion; непрекъснато ~е мат. flux; равномерно ~е uniform motion/velocity; равномерно-закъснително ~е uniformly decelerated motion; равномерно-ускорително ~е uniformly accelerated motion;
  2. (телесно) movement, motion; ~е с ръка gesture; правя ~е make a movement/motion/gesture;
  3. (разходки) exercise; постоянно съм в ~е keep on the move; той е винаги в ~е he is always on the move/go/run;
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion; моторът е в ~е the motor is running; привеждам в ~е set/put in motion;
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic; автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно ~е road/aircraft/rail/tramway traffic; в ~е in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly; голямо ~е heavy/dense traffic; ~е на автобуси bus service; ~е на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic; ~е на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic; ~ето е на дясната страна traffic keeps to the right; ~ето е нормално traffic runs smoothly; качвам се/скачам на трамвай и пр. в ~е get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.; амер. jump a tram etc.; не спирайте ~ето don’t block the traffic; правила за ~ето rule of the road; traffic code, highway code; път, по който няма много ~е a quiet road, a road of little traffic; улично ~е street traffic;
  6. (шетня, блъсканица) bustle;
  7. прен. movement; всенародно ~е national/nation-wide movement; ~е против абортите pro-life movement; ~ето за мир the peace movement; националноосвободително ~е movement for national liberation, national liberation movement; профсъюзно ~е trade union movement, trade-unionism; работническо ~е labour/working class movement;
  8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street; • в ~е съм be on the move; в постоянно ~е (променя се) in a state of flux; ~е на населението population shift; ~е на капитали/идеи flow of capital/ideas; ~е на скали rock subsidence.