+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
да̀та [ ]
ж., date; без ~а undated; ~а на влизане в сила effective/attachment date; ~а на връщане (на библиотечна книга) date due; ~а, на която е насрочено дело return date; ~а на падежа date of issue/maturity; ~а на производство year of manufacture; поставям по-късна ~а post-date; поставям по-ранна ~а antedate, backdate; с вчерашна ~а dated the day before; с ~а … bearing date …, under (the) date of …, dated …; слагам ~а на писмо date a letter; след ~ата after date.