+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
да̀нни [ ]
само мн.
1. data, facts; information, evidence, record, background, readings; археологически ~ archeological findings; биографични ~ biographical evidence/record; блоксхема на преминаване на ~ data flow diagram; входни ~ input data; ~ за раждаемостта birthroll; експлоатационни ~ operational/performance data; запаметени ~ stored data; изходни ~ output data; масив от ~ data array; научни ~ scientific information; непроверени ~ raw data; нередовно постъпващи ~ fluctuating data; носител на ~ data carrier; основни ~ basic data; по ~, с които разполагаме according to the data at our disposal; получаване на ~ data acquisition; предварителни ~ tentative data; преобразуване на ~ data conversion; пълни ~ comprehensive data; статистически ~ statistic data, returns; събирам ~ collect evidence; технически ~ specifications, technical characteristics/data; управляващи ~ инф. control data; цитирам точни ~ cite/give chapter and verse; цифрови ~ figures, digital data;
2. (заложби) makings, (essential) qualities; той има ~ за добър архитект he has the makings of a good architect.