+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
груб [ ]
прил. (за повърхност) rough, coarse; (недоизработен, примитивен) crude; (неучтив) rude, uncivil, uncourteous, unmannerly; gross; earthy; currish; разг. roughnecked, gruff, crabby, crabbed; (неприличен) coarse; (вулгарен) vulgar, low, gross, broad; (явен, очебиен ­ и за лъжа, ласкателство, несправедливост, преувеличение) gross, heavy-handed; (материалистичен) earthy; (за глас) harsh, rough, gruff; (за език) coarse, rude, gross; (прям) blunt; ~ интерес brute interest; ~ на пипане (за плат) rough to the touch, coarse to the feel; ~ (много кратък и рязък) отговор curt/gruff reply; ~ плат/хартия coarse cloth/paper; ~ фарс broad farce; knockabout, slapstick comedy; ~ човек rough man, (неделикатен) coarse-fibred/-grained man; ~а грешка flagrant/gross error, gross/glaring blunder, bad mistake; разг. howler; ~а действителност brute/rugged/grim reality; ~а заплаха crude threat; ~а измислица gross invention; ~а изработка crude workmanship; ~а кожа coarse skin; ~а намеса crude/gross interference; ~а работа rough work, spade-work; ~а сила brute strength/force; ~а сметка rough estimate; ~а шега coarse/broad/gross joke, (“номер”) practical joke; ~и обноски unpolished/rough/crude manners; ~и ръце horny/hardened/calloused hands; ~и черти (на лице) hard/heavy features; ~о ласкателство fulsome flattery; ~о нарушение gross/flagrant violation; ~о оскърбление gross insult; позволявам си ~и шеги с play rough jokes on; • в ~и черти (в общи линии) in broad outline.