+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вълнѐние [ ]
ср., -я 1. choppiness, rough water(s), motion; (при пътуване по море) a rough sea; ~е близо до брега land-swell; голямо ~е heavy/high sea; мъртво ~е ground-swell; насрещно ~е head sea; при голямо ~е in stormy seas;
2. прен. agitation, emotion, excitement; (радостно) thrill; (нервно) fluster; (нервност) nervousness; (възбуда) commotion; ~е преди излизане на сцената stage fright; душевно ~е agitation of mind/soul; едва се сдържам от ~е be (all) in a flutter; схванат от ~е глас a tense voice;
3. (размирици) disturbance, unrest, trouble, commotion, tumult, turmoil; работнически ~я industrial unrest.