+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
въ̀зел [ ]
м., въ̀зли, (два) въ̀зела 1. knot; връзвам на ~ tie in a knot; развързвам ~ untie/undo a knot; моряшки ~ a seaman’s knot;
2. (място, където се кръстосват пътища и пр.) junction, centre; железопътен ~ railway junction; пътен ~ road junction; свързочен ~ воен. signal office/centre; съобщителен ~ hub of communications;
3. анат. knot; нервен ~ биол. ganglion;
4. бот. node;
5. (вързоп) bundle;
6. (на тъкан) burl;
7. техн. meeting; ел. assembly; • (нещо заплетено) tangle; ~ от усойници vipers’ tangle; Гордиев ~ Gordian knot; санитарен ~ toilet and bathroom.
м., въ̀зли, (два) въ̀зела мор. (мярка) knot (1852 м).