+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
въ̀глен [ ]
м., -и, (два) въ̀глена 1. coal, ember; жив ~ live coal; ~ за рисуване drawing charcoal, stick of charcoal; животински ~ animal black; разпален ~ glowing ember; рисунка с ~ charcoal (drawing); правя на ~ burn to a cinder; ставам на ~ be incinerated;
2. мед. carbon; активен ~ activated carbon; еднороден ~ plain carbon;
3. бот. black rust; • покрит ~ secretive person; седя като на ~и be on pins and needles/on tenterhooks.
прил.: ~а киселина carbonic acid.