Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., -ия return; (в изходно положение) reset(ting); (на територия) retrocession, retrocedence, recession; (обратен път) return journey; (по море) homeward voyage; (на пари, дълг) refund, reimbursement; (на законния владетел) restitution; ~е вкъщи return (home), homecoming; ~е към варварство relapse into barbarism; ~е към миналото и пр. hark-back; ~е към по-раншни събития (във филм, роман) cut back, flashback; ~е към първобитно състояние биол. reversion (to type); ~е на дело в първоначална инстанция юр. remand of case; ~е на един знак комп. backspace; ~е на имот (на дарителя или на наследниците му) юр. reversion; ~е на надвзети данъци reimbursement of taxes; ~е на територия reclamation; място, откъдето няма ~е a point of no return; на ~е on o.’s return, on the way back; неподлежащ на ~е (за ипотекиран предмет) unredeemable; няма ~е there is no turning/going back.