+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
връ̀щане [ ]
ср., -ия return; (в изходно положение) reset(ting); (на територия) retrocession, retrocedence, recession; (обратен път) return journey; (по море) homeward voyage; (на пари, дълг) refund, reimbursement; (на законния владетел) restitution; ~е вкъщи return (home), homecoming; ~е към варварство relapse into barbarism; ~е към миналото и пр. hark-back; ~е към по-раншни събития (във филм, роман) cut back, flashback; ~е към първобитно състояние биол. reversion (to type); ~е на дело в първоначална инстанция юр. remand of case; ~е на един знак комп. backspace; ~е на имот (на дарителя или на наследниците му) юр. reversion; ~е на надвзети данъци reimbursement of taxes; ~е на територия reclamation; място, откъдето няма ~е a point of no return; на ~е on o.’s return, on the way back; неподлежащ на ~е (за ипотекиран предмет) unredeemable; няма ~е there is no turning/going back.