+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
връх [ ]
= връх върхъ̀т м., върховѐ, (два) въ̀рха 1. (на дърво, покрив, кула, хълм, планина и пр.) top; (на планина) peak, summit; (на кубе и прен.) pinnacle; (заострен край) point; (на език, пръст) tip; архит. (шпиц) spire; (по-тънък) flèche; вулканичен ~ volcanic peak/cone; ~ на куршум воен. nose; ~ на обувка toe-cap; ~ на стрела/копие gad; чаша, пълна до върха a cup filled to the brim;
2. прен. height, summit, climax, acme, zenith, crest, consummation; the high-water mark; върхът! sl. that beats the band, неодобр. that takes the biscuit; върхът на глупостта the height of folly; crowning/egregious folly; върхът на съвършенството the height/acme/pink of perfection; на върха на кариерата си at the zenith of o.’s career; на върха на щастието си амер. on the top of the world;
3. мат. apex, vertex; ~ на триъгълник apex of a triangle; ~ на ъгъл vertex of an angle;
4. анат. apex, pl. -es, apices; ~ на дроб apex of a lung; • вземам ~ над get/gain the upper hand over, get the better of, prevail over; върховете (управляващите) the leaders, the top people; върховете на обществото the upper strata of society; като ~ на всичко to top it all; по върховете прен. at the top, on the highest level; c ~ heaped up measure.