Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  = връх върхъ̀т м., върховѐ, (два) въ̀рха 1. (на дърво, покрив, кула, хълм, планина и пр.) top; (на планина) peak, summit; (на кубе и прен.) pinnacle; (заострен край) point; (на език, пръст) tip; архит. (шпиц) spire; (по-тънък) flèche; вулканичен ~ volcanic peak/cone; ~ на куршум воен. nose; ~ на обувка toe-cap; ~ на стрела/копие gad; чаша, пълна до върха a cup filled to the brim;
  2. прен. height, summit, climax, acme, zenith, crest, consummation; the high-water mark; върхът! sl. that beats the band, неодобр. that takes the biscuit; върхът на глупостта the height of folly; crowning/egregious folly; върхът на съвършенството the height/acme/pink of perfection; на върха на кариерата си at the zenith of o.’s career; на върха на щастието си амер. on the top of the world;
  3. мат. apex, vertex; ~ на триъгълник apex of a triangle; ~ на ъгъл vertex of an angle;
  4. анат. apex, pl. -es, apices; ~ на дроб apex of a lung; • вземам ~ над get/gain the upper hand over, get the better of, prevail over; върховете (управляващите) the leaders, the top people; върховете на обществото the upper strata of society; като ~ на всичко to top it all; по върховете прен. at the top, on the highest level; c ~ heaped up measure.