+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
впечатлѐние [ ]
ср., impression; за да направи ~е for effects; имам ~е, че be under the impression that, it seems to me that; какво ~е ви направи? how did it strike/impress you? не правя никакво ~е на някого leave s.o. cold/unmoved; не произвеждам очакваното ~е (за книга, реч и пр.) fall flat; общото ~е the general feeling is; оставам с ~ето, че be left with the impression that; правя ~е make/create an impression (на on); strike; правя добро/лошо ~е на make a good/bad impression on, impress favorably/unfavorably; прави ми особено/силно/дълбоко ~е be deeply impressed by; правя жалко ~е be a sorry sight; разменям ~я compare notes.