+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
война̀ [ ]
ж., -ѝ war; (воюване) warfare; водя ~а make/wage war (с on, against); ~а на живот и смърт war to the knife; ~а на изтощение war of attrition; ~а на нерви war of nerves; ~а по море naval war, sea war; във ~а съм be at war (с with); въздушна ~а air/aerial warfare; гражданска ~а civil war; започвам ~а go to war, take the field; избухване на ~а outbreak of war; истинска (не студена) shooting/hot war; междуособна ~а internecine war; обявявам ~а на declare war on; окопна ~а trench warfare; освободителна ~а war of liberation; отечествена ~а Patriotic War; партизанска ~а partisan/guerrilla warfare; подвижна/маневрена ~а war of movement, mobile warfare; позиционна ~а stationary warfare; пренасям ~ата на противникова територия carry the war into the enemy’s country/camp; Първата световна ~а истор. the First World War; амер. World War I; спомени от ~ата war reminiscences; състояние на ~а state of war; студена ~а cold war; хвърлям страна във ~а precipitate a country into a war; химическа ~а chemical warfare.