+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вля̀за [ ]
= влѝзам гл.
1. enter, go in (в into); walk in (в into); (прониквам ­ за светлина) get in, penetrate; влакът влезе в района на гарата the train entered the station/steamed into the station; влез! come in! в пръста ми влиза треска get a splinter in o.’s finger; ~ без покана/без билет gatecrash; ~ в стая go into a room, enter a room; ~ и излизам bustle in and out; ~ неочаквано при walk in on; ~ тържествено sweep in; врата, през която се влиза в стая a door that gives access to a room; между зъбите ми влезе семка a seed has got caught in my teeth;
2. (минавам през) go through;
3. (вмествам се) go, get (в into); fit (in); (за багаж в куфар) go (в into); прен. (в програма, цена) be included (в in); (за число ­ съдържа се в) go into;
4. (ставам член) join (в -), become/be a member (в of); (учебно заведение) enter (в -); (в кариера) take up, embrace (a career); ~ в армията join the army; ~ в университета enter the university;
5. (в компютърна система) log in; • ~ в бой/сражение engage in battle; ~ във владение на take possession of; ~ във връзка с някого get in touch with s.o., contact s.o.; ~ в грях commit a sin; ~ в двадесетата си година enter o.’s twentieth year; ~ в действие go/come into operation; ~ в дирите на някого fall into s.o.’s tracks; ~ в историята go down in history; ~ в капан fall into trap; ~ в работа come in (very) useful, come in handy; ~ в разговор start up/strike up a conversation, enter into conversation; ~ в положението на някого sympathize with s.o.; ~ в преговори begin/open negotiations; ~ в пътя/в правия път mend o.’s ways; ~ в сила operate, take effect, become valid; на теб какво ти влиза в работата? what concern/business is it of yours? от едното ухо влиза, от другото излиза it goes in through one ear and out through the other, in at one ear out at the other; това не влиза във въпроса that’s outside the question/beside the point.