+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ба̀нка [ ]
ж., -и 1. фин. bank, амер. banking house; ~а за дългосрочно кредитиране long-term credit bank; ~а за международни разплащания Bank for International Settlements; ~а за развитие development bank; ~а на Федералния резерв Federal Reserve Bank; внасям пари в ~а deposit money at/in/with a bank;
2. (при хазартни игри) bank; kitty; държа ~ата keep the bank; разорявам ~ата break/bust the bank;
3. мед. bank.
ж., (в парламент, университет и под.) bench.