+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
актѝв [ ]
м., само ед. и актѝви само мн. фин.
1. assets; credit side; ~ и пасив assets and liabilities; дълготрайни ~и fixed assets; записвам в ~а на сметка enter on the credit side of an account; ликвидни ~и quick/liquid assets; материални ~и tangible assets; нематериални ~и intangible assets; скрити ~и hidden assets; управление на ~ите assets management;
2. полит. the most active members (of a party, etc.); functionaries, officials, executives;
3. прен. achievements, credit; това трябва да се отчете като негов ~ he must be credited for it; трупам ~ (от) capitalize on/upon; разг. dine out on; sl. cash in on.