Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ pek ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. v
  1. кълва, клъввам (at); to ~ a hole пробивам дупка;
  2. разг. ям малко, едва се докосвам (at);
  3. заяждам се (at);
  4. копая, къртя, събарям с кирка (up, down); to ~ out изкълвавам;
  5. разг. цункам (бързо и неочаквано);

  II. n
  1. клъвване, белег от клъвване;
  2. шег. целувчица;
  3. sl храна; ~ and perch шег. храна и подслон; off o.’s ~ който няма апетит;
  4. ам. бърз поглед.