Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ´tʃælindʒ ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. n
  1. предизвикване, повикване; предизвикателство, покана (за дуел, състезание и пр.); призив (за съревнование); to rise to the ~ издигам се на висотата на положението; to meet a ~ отзовавам се на покана (предизвикване и пр.); a ~ to a game сп. покана за игра;
  2. предизвикателство, заплаха; нещо, което нарушава (руши); a ~ to the premises of an argument нещо, което оспорва основната теза;
  3. воен. искане на паролата от часовой;
  4. юрид. отвод; a ~ to the array отвод на целия състав от съдебни заседатели;
  5. препятствие; пречка, спънка;
  6. мор. опознавателен сигнал;
  7. лай на хрътки, които са попаднали на следа;

  II. v
  1. предизвиквам, извиквам, поканвам; to ~ to a fight предизвиквам на борба; to ~ s.o. to do s.th. карам някого да направи нещо (за да докаже, че може); прен. хвърлям ръкавица на някого; I ~ you to do it хайде де, дай да те видим; a forgery that ~s discovery фалшификация, която поставя на изпитание опитността на експертите (да я открият);
  2. оспорвам; поставям под съмнение; протестирам срещу; to ~ s.o.’s right to (do) s.th. оспорвам нечие право да върши нещо;
  3. юрид. правя отвод на;
  4. предизвиквам, събуждам (възбуждам) желание за; to ~ the imagination стимулирам въображението;
  5. воен. искам паролата (за часовой), документ за самоличност.