+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
отношѐние [ ]
ср., -я 1. (гледище, становище) attitude (to, toward); вземам ~е take a stand (по on), take up a position (on)/an attitude (towards); имам критично ~е към take up/assume a critical attitude towards; имам определено ~е по (даден въпрос) feel strongly about/on, feel deeply about; имам ~е have an opinion (по on);
2. (връзка) relation (с to), relationship, bearing (on); брачни ~я marital relations; в добри ~я съм с be on good terms with, stand well with; в свойски/интимни ~я съм с be on intimate/familiar terms with, be hail-fellow-well-met with; законът няма ~е към случая the law doesn’t touch the case; ~я между родители и деца parent-child relations; ~я между ученици и учители pupil-teacher relationship; поддържам добри ~я, не развалям ~ята си с keep in with; производствени ~я relations of production; развалям ~я break a relationship; това няма никакво ~е към this is beside the point; търговски ~я trade relations, business dealings; установявам дипломатически ~я establish diplomatic relations; честни/открити ~я plain dealings;
3. (отнасяне, държане) treatment (към of) behaviour (to); (подход) approach (to); не очаквах от вас подобно ~е I did not expect such a treatment at your hands;
4. (насока, страна) respect; в едно или друго ~е one way or the other; в известно ~е in a way, in a (certain) sense, in some sort; във всички по-важни ~я substantially; във всяко друго ~е for the rest; нехаен по ~е на careless of; по ~е на as regards, regarding, with respect/regard to; in/with relation to, in reference to, in the case of; само в това ~е in this one respect;
5. мат. ratio.