+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
отнѐма [ ]
= отнѐмам гл.
1. deprive (s.o. (of s.th.), divest (s.o. of s.th.); take away (s.th. from s.o.), bereave (of); forfeit; разг. pip (s.o. to s.th.); (време) take (up); (намалявам стойността на) detract (from); (паспорт и пр.) impound, take away (from); (от възнаграждение; точки) dock; ~ времето на take up/occupy the time of; ~ живота на take away s.o.’s life; ~ имунитет парлам. withdraw/lift immunity; ~ нещо от законния му собственик юр. deforce s.th. from its owner; ~ някому думата deprive s.o. of the right to speak, rule out of order; silence; ~ някому желанието put s.o. off (за -, да с ger.), disincline s.o. (for s.th., for doing s.th.); ~ оръжието на disarm; ~ пенсията на take away/cut off s.o.’s pension; ~ поданството на revoke the citizenship of; ~ почести/статут deplume; ~ правото на гласуване на dis(en)franchise, deprive of the right to vote; ~ правото на живот forfeit (s.o.’s) right to life; ~ привилегия withdraw a privilege; ~ пълномощия disempower; ~ свидетелство за управление на моторно превозно средство take away (s.o.’s) driving licence; ban s.o. from driving; ~ със сила take away by force; ~ чрез измама нещо от някого defraud s.o. of s.th.; отнемат ми топката спорт. be robbed of the ball;
2. (махам) take (от off).