Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  = отка̀звам гл. refuse (на -), decline (да to); (отговарям отрицателно) deny, answer in the negative, return a negative; reject; (да дам) withhold; ~ да действам (за механизъм) fail; ~ да изпълня задължение repudiate an obligation; ~ да приема (храна и пр.) reject; (плащане на чек и пр.) dishonour; ~ да разбера shut o.’s mind to; ~ да се подчиня на defy; ~ на кандидат за женитба refuse a suitor;

  ~ се give up (от, да -, с ger.); (доброволно) forfeit; for(e)go; desist (от, да from с ger.); (от нещо скъпо) forsake; разг. kiss (s.th.) goodbye; непрех. throw in o.’s hand, call it quits; не бих се отказал от една бира I wouldn’t say no to a glass of beer; I could do with a glass of beer; не се ~ от правата си stand firm on o.’s rights; никога не ми е отказвано I have never been refused; ~ се! (много е трудно) I give up! разг. it beats/licks me; ~ се да съдя renounce/withhold judgement, suspend/defer (o.’s) judgement; ~ се от give up, renounce, drop, (дете) disavow, (мнение и пр.) recant, (категорично, под клетва) foreswear; (чрез договор) cede, юр. disclaim, waive; ~ се от борбата throw in the towel/sponge; ~ се от длъжността си give up/relinquish/resign o.’s position; ~ се от думите си deny/renounce/withdraw/retract o.’s words; ~ се от задълженията си renounce o.’s obligations; ~ се от идея give up/drop an idea, set an idea aside; ~ се от кафето/от пиене go off coffee/liquor; ~ се от намерението си abandon o.’s intention; ~ се от обещание go back on a word/promise; ~ се от печалбата в името на безопасността forfeit profit in the name of safety; ~ се от поданството си expatriate o.s.; ~ се от подписа си refuse to acknowledge o.’s signature, deny o.’s signature; ~ се от покана decline an invitation; ~ се от по-нататъшно водене на дело (за адвокат) throw down o.’s brief; ~ се от правата си renounce/relinquish/abdicate/forfeit/yield o.’s rights; ~ се от престола abdicate, renounce o.’s/the throne; ~ се от състезание drop out of/retire from a competition; ~ се от убежденията си renounce o.’s convictions, give up o.’s beliefs, recant; ~ се от честта да decline the honour of (с ger.); ~ се от членство drop o.’s membership; той се отказа от тази мисъл he thought better of it.