+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
о̀тговор [ ]
м., -и, (два) о̀тговора answer, reply, rejoinder, response; в ~ in reply/return; в ~ на in answer/reply/response to; (провокация ­ като контрамярка, наказание) in retaliation for; в ~ на поздрав in acknowledgement of a greeting; възползвам се от правото си на ~ exercise s.o.’s right for reply; давам заслужен ~ answer back; давам ~ на всички въпроси provide all the answers; дай си сам ~ ask yourself; дързък/нахален ~ back-answer/-talk; оставен без ~ (за поздрав) unacknowledged; остроумен ~ repartee; ~ на място a shrewd answer; ~ на ответник юр. rejoinder; ~ не по въпроса a reply wide of the mark; ~ платен reply paid, прен. come-back; tit for tat, a Roland for an Oliver; той винаги има готов ~ за всичко he is smart in answering.