+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
не [ ]
част.
1. (самостоятелен отговор) no; боя се, че ~ I’m afraid not; да или ~ yes or no; разбира се, че ~ of course not;
2. (като отриц. част. към гл.) not; съкр. n’t; вали, ~ вали, ще вървим rain or no rain/rain or shine we’re going; ~ ставайте don’t get up; той ~ е между живите he is no more;
3. not; какво (ли) ~ everything; къде (ли) ~ everywhere; ~ в стихията си out of o.’s element; ~ вчера, а завчера not yesterday but the day before; ~ на въпроса off the point; ~ по-малко от no less/fewer than; • ~ ми се not feel like (doing s.th.); ~ ми се чете I don’t feel like reading.