+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
нѐрвен [ ]
прил., -на, -но, -ни 1. анат. neural, nerve (attr.); (който засяга нервите) nervous; болест на ~на почва stress disease; ~ен възел nerve knot, nodule; ~ен припадък fit/attack of nerves; ~ен център nerve centre; ~ен шок nervous shock; ~на клетка nerve cell; ~на криза nervous breakdown; nerve crisis; ~на система nervous system, nerves, sensorium; ~ни влакна nerve endings; ~но заболяване nervous disease/disorder, neurotic disorder, neurosis, neuropathy; ~но напрежение stresses and strains of life; ~но разстройство nervous breakdown;
2. nervy, jumpy, flurried, fidgety, jerky, restive, wrought-up, in a twitter; разг. uptight, edgy, twitchy, wired; в състояние на ~на възбуда all of a twitter; ~ен съм be nervous/nervy/fidgety/jumpy/jittery, be in a state of nerves, have the jumps/fidgets; ~на работа fiddling job; ~ни движения fidgets; sl. the jumps; ~но състояние nervousness, wrought-up state, nervous state of mind, sl. the jumps; butter flies (in o.’s stomach), cold feet.