+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
нача̀лен [ ]
прил., -на, -но, -ни 1. (пръв) initial, first, inceptive, incipient; introductory, initiatory; набирам ~на скорост прен. gain momentum; ~ен период/стадий opening stage; ~ен удар спорт. kick off; ~на буква initial letter; ~на дата inception date; ~на скорост initial velocity; ~ни сцени opening scenes; ~но предложение (колкото да започнат преговори) tentative offer; ~но салдо/стоков запас opening balance/stock;
2. (основен) elementary, primary; ~но училище elementary school.