+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
на̀ем [ ]
м., -и, (два) на̀ема (за къща, земя) rent; (за колело, кон и пр.) hire; (за товарен кораб) freight; без ~ free of rent; rent-free; безбожно висок ~ rack-rent; вземам под ~ (къща) rent; (колело, кон и пр.) hire, take on lease; дава се под ~ to let, амер. for rent; давам под ~ let (out), rent; (колело, кон и пр.) hire out, job; даване на автомобили под ~ rent-a-car; живея под ~ rent a house, live in lodgings; заем-~ истор. lend-lease; нормиран ~ fixed rent; пожизнен договор за ~ perpetual lease; свободен ~ free rent; тази къща се дава под ~ за 200 лири годишно this house lets/rents for 200 pounds a year.