Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  и мѐтвам, мѐтна гл.
  1. throw, cast; (силно) fling, hurl, dash (по at); (продължително) pelt (at); (подхвърлям) toss; (криле, ръце) flap; (поглед) cast, dart, shoot (a glance); (за кон: събарям от гърба си) toss, throw; (обличам дреха набързо) slip into (o.’s coat, etc.), slip on; (с ръка) wave (на такси) hail, flag down; ~ главата си toss o.’s head; ~ дреха на раменете си throw/fling a coat over o.’s shoulders; ~ погледи по make eyes at; ~ покривката на масата spread the cloth on the table;
  2. (излъгвам) разг. do; finagle, pull a fast one; мисля, че са те метнали I think you have been done; ще те метне триста пъти he’ll always outwit you, you’ll always get the short end of the stick with him, he’d always give you the short end of the stick;

  ~ се throw o.s. (on, upon); (за болен) toss; (за риба на сухо) flap; (на кон) jump, leap (onto); • метнал се е на баща си разг. he is a chip of the old block; ~ се на сeдлото leap into the saddle; (приличам) take (after); ~ се на шията на някого fall on s.o.’s neck.