+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
мрѐжа [ ]
ж., -и 1. net, netting, meshwork; (за пазаруване) (marketing)net, string-bag, cord-bag; (за коса) hair net; (решетка) grid; (рибарска) fishing net, (която се мята) cast(ing) net, (която сама плува в морето) drift-net, (която виси отвесно) seine, (като торба, която се влачи след лодка) trawl; (за ловене на пеперуди) ring-net, butterfly net; (за ловене на птици) clapnet; (против комари) mosquito net; (против мухи) fly-screen, fly-net; (върху която се скача от здание при пожар и пр.) life-net; (от тънки нишки) (wire) gauze; ел. grid; ~ от пукнатини fissuring; поставям ~а lay/spread a net; противоторпедна ~а torpedo-netting; телена ~а wire-net; воен. a barbed wire entanglement/obstacle, wire;
2. прен. net, mesh(es); оплитам в ~ата си ensnare, enmesh; плета ~ите си intrigue;
3. (система) network, system; водопроводна ~а plumbing water mains; електрическа ~а electrical network; канализационна ~а sewerage; ~а за кабелна телевизия cable television network; националната електрическа ~а the grid; разклонителна водопроводна ~а distributing network; тръбопроводна ~а pipe system; търговска ~а network of shops; шпионска ~а spy(ing) ring.