+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
магнѝтен [ ]
прил., -на, -но, -ни magnetic (и прен.); ден с ~ни бури magnetic active day; ~ен анализатор analysing magnet; ~на възприемчивост физ. magnetizability, magnetization; ~на лента (за елекронноизчислителна машина) magnetic tape; ~на стрелка magnetic needle; ~но съпротивление ел. reluctance; ~но ядро ел. core.