Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  = лиша̀вам гл. deprive (от of); rob (of); ~ някого от граждански права disfranchize s.o.; ~ някого от наследство disinherit s.o., cut s.o. off with a shilling; ~ някого от правото да гласува debar s.o. from voting; ~ от адвокатски права disbar; ~ от издръжка stop s.o.’s allowance; ~ от права deprive/divest/strip of rights; disentitle; ~ от правоползване юр. foreclose (of); ~ от ранг relieve of o.’s rank; ~ от свобода imprison, put in prison; ~ от собственост/от право на владение dispossess;

  ~ се: ~ се от нещо do without s.th., deny o.s. s.th., dispense with s.th., go short of/go without s.th.; ~ се от отпуската си for(e)go o.’s holiday; не се ~ от нищо разг. do o.s. proud, indulge o.s.