Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил., -на, -но, -ни 1. (бележит) prominent, eminent;
  2. (очебиен) conspicuous, prominent;
  3. (хубав) comely, handsome;
  4. (собствен) personal (и език.); (специфичен за някого) peculiar, particular; без ~ни нападки! don’t be personal! използвам положението си за ~ни цели job; ~ен агент/адвокат o.’s man of business; ~ен състав personnel; ~на карта identity card; ~на охрана bodyguard; ~ни вещи personal belongings, юр. personal effects; ~ни качества individual qualities; ~ни цели private ends; назначен бе чрез ~ни връзки his appointment was a job; отделЛичен състав” personnel/staff office/department; преследвам някого на ~на почва have it in for s.o.; списък на ~ния състав personnel record.