+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ку̀че [ ]
ср., -та dog (и прен.); верен като ~ devoted as a dog; домашно ~ house dog, (луксозно) pet-/fancy-/lap-dog; (за пазене) watchdog; живея като ~ lead a dog’s life; ~ вълча порода Alsatian; ~ за впряг с шейна husky; ~ търсач tracker dog; ловджийско ~ hunting/sporting/gun dog, (зайчар) hare-hound, harrier, (хрътка) hound; овчарско ~ sheep-dog, a shepherd dog; полицейско ~ sleuth-hound, police-dog, sniffer dog; сюрия ~та a pack of hounds; уморен като ~ dog-tired; • върви му като на бясно ~ тояги he never has any luck; вярно ~ съм на някого be s.o.’s tool/cat’s paw; живеем/сговаряме се като ~ и котка live a cat-and-dog life, live/quarrel like cat and dog; и ~ да вържеш ­ няма да стои it is beastly cold, it is as cold as a tomb; и ~тата не го ядат it isn’t fit for the dogs; кажат ли за едно ~, че е бясно, бясно си остава give a dog a bad name and hang him; който обича ~то, ще му търпи бълхите love me, love my dog; който остане, ~та го яли the devil take the hindmost; ~ влачи, диря няма nobody cares; ~, което лае, не хапе barking dogs seldom bite, great barkers are no biters; ~тата лаят, керванът си върви the dogs bark but the caravan goes/moves on; мен ~та ме яли you needn’t bother about me; на ~то дръж, на заека беж run with the hare and hunt with the hounds; намерил село без ~та, та тръгнал без тояга there’s no one to keep him in his proper place; на умряло ~ нож вади kick a man when he is down; умирам като ~ die like a dog, die in a ditch; храни ~ да те лае bite the hand that feeds you; eaten bread is soon forgotten; ще му мине като на ~ he’ll get over it in no time; ще я свърши като ~то на нивата he’ll only mess things up, he’ll bungle everything.