Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -а̀, (два) кра̀ка leg; (само стъпалото) foot, pl. feet; (на костенурка, пингвин и пр.) paddle; големи ~а sl. battleships; деформиран ~ (от рождение) club-foot, clubfoot; дълги ~а sl. stilts; заден ~ hindleg; (на маса и пр.) leg; изправям на ~ (болен) bring round/through, (паднал) help s.o. to his feet; на ~ (прав) standing, (набързо) hastily, quickly; на ~ съм be standing, be on o.’s feet/legs, (след болест) be out/up and about, (след спане) be up, be astir/stirring; обядвам на ~ have a quick lunch, have a stand-up meal; преден ~ foreleg; тънки ~а cat-sticks, broomsticks; • вдигам на ~ прен. rouse, raise the alarm; в ~ in step; влизам в ~ fall into step; вървя в ~ с be/keep in step with (и прен.), прен. keep abreast of/with; вървя в ~ с времето move with the times, keep abreast of the time; have/keep o.’s finger on the pulse; въртя се из ~ата на някого be under s.o.’s feet; дойде ми на ~а he came personally, he came hat in hand; клатя си ~ата dangle o.’s legs, прен. kick o.’s heels; ~ата ми се клатят прен. my position is shaky, I am tottering (before a fall); ~ връз ~ with o.’s legs crossed, cross-legged; ~ът ми няма да стъпи вече в къщата му I will never set foot in his house again, I will never cross his threshold again; на четири ~а on all fours; не съм в ~ с be/fall out of step with, step out of line; останах без ~а, откъснаха ми се ~ата I was dead beat, I was on my last legs, my legs wouldn’t hold me; от глава до ~а from top/tip to toe; правя нещо с ~ата си make a mess of s.th.; с един ~ в гроба on the brink of the grave, амер. sl. on the blink; с ~ата нагоре upside down, topsy-turvy; с ~ата напред with o.’s feet foremost, feet foremost; ставам някому на ~а rise to o.’s feet deferentially; стоя някому на ~а wait on s.o. hand and foot; стъпвам на ~ата си (оправям се здравословно, финансово) be/get on o.’s feet/legs again; (ставам самостоятелен) stand on o.’s own legs, find o.’s feet; тичам колкото ми ~ата държат run as fast as o.’s legs will carry one, run at full pelt; турям/слагам някому ~ trip s.o. up (и прен.), прен. put a spoke in s.o.’s wheel; ходя на четири ~а crawl on all fours; чака да му го донесат на ~а he wants it brought on a platter; чувствам, че ми се подкосяват ~ата feel o.’s knees give (way) beneath one.