+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
кнѝга [ ]
ж., -и 1. book; (регистър и пр.) register; главна ~а ledger; домова ~а house-register; касова ~а cash-book; ~а за гражданското състояние register; ~а за посетители visitors’-book; ~а за похвали и оплаквания book of recommendations;
2. (хартия) paper;
3. (писмо) letter; на ~а on paper; theoretically; • говоря като по ~а speak fluently.