Profile
Bulgarian
French
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ) I. мест
  1. (в пряк въпрос) qui? qui? quel, quels, quelles; (винителен падеж) кого? qui? qui est-ce que? (дателен падеж) кому à qui? à qui est-ce que?
  2. разг а) (във въпросително изречение със значение никой (не) qui est-ce qui, à qui (personne, à personne); б) за усилване на отрицанието, в съчет кой ти, кой му qui jamais; ~ ти мисли за това сега qui jamais penserait à cela maintenant;
  3. в съчет кой не, кой ли не (всички) qui est-ce qui ne (tout le monde);
  4. пред отн. мест или нрч chacun;
  5. разг (при изброяване) кой ..., кой qui ..., qui (l’un, l’autre); II. съюз
  1. в пряк въпрос qui?
  2. в съчет има кой il y a bien qn; III. като прил (в пряк и непряк въпрос) quel, quelle, quels, quelles; IV. отн. мест qui, celui qui, quiconque; ◊   кой (и) да е qui que ce soit, n’importe qui; кой знае как qui sait comment, on ne sait comment; кой знае колко пренебр tellement; кой от кой l’un que l’autre; не знам кой си un certain; с кои очи? avec quel toupet?