+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
risk [ risk ]

I. n
1. риск, опасност; at the ~ of с риск за/да; at your own ~ на Ваша отговорност; за Ваша сметка; to run (incur) a ~ рискувам, излагам се на опасност; to put at ~ подлагам на риск; to take ~s излагам се на опасност; no ~ австр. разг. дадено! съгласен;
2. застрахован човек (имот); застрахователна сума;

II. v рискувам; решавам се на; излагам се на риск (опасност); to ~ a fall in climbing рискувам да падна, като се изкачвам; I’ll ~ it ще рискувам; to ~ breaking o.’s arm рискувам да си счупя ръката.