+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
open [ ´oupən ]

I. adj
1. отворен, открит, разтворен (to); ~ account открита (текуща) сметка; in the ~ air на открито; на въздух; ~ cheque небариран чек; an ~ flower разпукнало (разцъфнало) цвете; ~ grave разкопан гроб; ~ river река без лед, свободна за корабоплаване; with ~ arms с отворени обятия; road ~ for traffic път, открит за движение; to keep the bowels ~ прочиствам червата, разхлабвам; there was no course ~ to me but... нямах друг избор (изход), освен...; to keep o.’s eyes (ears) ~ отварям си очите, внимавам; to keep ~ door (house) гостоприемен съм; it is ~ to you to object имате право да направите възраженията си; to force an ~ door изисквам настоятелно (нахално) от и без това благоразположен дарител (спонсор и пр.);
2. открит, явен; общодостъпен, неограничен, свободен; обществен, публичен; ~ champion победител в открито състезание; ~ event сп. открито състезание; (the) ~ court юрид. открито съдебно заседание, при открити врата; ~ trial публичен процес; a fact ~ to all общоизвестен, ноторен факт; ~ scholarship стипендия без ограничения за кандидатите;
3. открит, изложен; незащитен (и с to); податлив, склонен, непредубеден; ~ city незащитен град; ~ to suggestions готов, склонен да приеме чужди предложения; ~ to ridicule който може да предизвика присмех; to be ~ to pity милостив съм; to keep an ~ mind on a question не вземам становище (страна), оставам неубеден по даден въпрос; to lay o.s. ~ (to) излагам се (на);
4. открит, неразрешен (за въпрос); вакантен; ~ question спорен, висящ, неразрешен въпрос; the position is no longer ~ постът вече не е свободен; to keep an offer ~ не оттеглям предложение;
5. прям, открит, откровен; явен; to be ~ with s.o. откровен съм с някого, говоря откровено; an ~ enemy отявлен враг;
6. разгънат, рехав, нестегнат; ~ soil рохкава (пръхкава) пръст; ~ fence ограда с решетки; in ~ order воен. в разгънат строй;
7. щедър; либерален; an ~ hand щедрост;
8. ез. отворен (за гласна, сричка); фрикативен, проходен (за съгласна); • ~ winter мека зима;

II. v
1. отварям (се); пробивам отвор, правя разрез; откривам (се) (магазин, парламент и пр.); разпечатвам (плик); ел. прекъсвам (ток); to ~ o.’s eyes прен. зяпвам от изненада; the door won’t ~ вратата не може (не ще) да се отвори;
2. разтварям; разкривам (се) (за гледки, перспективи); мор. разкри ми се пътят до, стигам до; to ~ the bowels ходя по нужда; разхлабвам, прочиствам черва; to ~ ground разоравам целина; прен. подготвям почвата; to ~ o.’s heart (mind) to доверявам се някому, споделям чувствата (мислите) си с; to ~ s.o.’s eyes to прен. отварям някому очите; to ~ the door to откривам възможности за;
3. започвам, откривам (дебати, сметки); to ~ the budget представям, внасям бюджета (в парламента); the play ~s with... пиесата започва с...;
4. отварям се към (за врата) (с into, on, to, out); rooms that ~ out of one another, ~ing into each other стаи с междинна врата, които са свързани помежду си;
5. воен. разгръщам; the soldiers ~ed their ranks войниците се разгърнаха във верига;