+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
mechanical [ mi´kænikl ]
adj
1. машинен; механичен, механически; ~ engineer машинен инженер; ~ skill технически умения; ~ drawing техническо чертане; ~ difficulties технически трудности; ~ powers основните форми на механиката; ~ transport автомобилен превоз;
2. занаятчийски; ~ arts занаяти;
3. фабричен, индустриален;
4. извършен с помощта на машина;
5. машинален, автоматичен, несъзнателен;
6. механичен, като машина; неоригинален, неспонтанен, банален;
7. хим. механичен;
8. филос. механистичен, механистически; adv mechanically.