+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
chance [ tʃa:ns ]

I. n
1. случай, случайност; by (mere) ~ съвсем случайнo; as ~ would have it разг. не щеш ли;
2. случайност, съдба; to leave things to ~ оставям всичко на случайността;
3. риск; съдба; късмет; to take o.’s ~ оставям (нещо) на късмет; to take a long ~ рискувам със слаба надежда; a game of ~ хазартна игра;
4. възможност, вероятност, изглед, надежда, шанс; a good (slim) ~ of success добра (слаба) възможност (изгледи) за успех; not to stand a ~ of, not to have (a snowball’s) ~ in hell нямам изгледи за; to stand no ~ against s.o. нямам никакви изгледи да успея в борбата срещу някого; to have very much of a ~ имам голяма възможност; a fighting ~ надежда за успех в много трудна работа; the scheme was never given a ~ нищо не беше направено, за да получи този проект възможност за успех; a fat ~ голяма възможност; ирон. никаква възможност; on the ~ (of) с надежда (да); on the off ~ със слаба надежда;
5. удобен случай, възможност; now is your ~ сега е удобният случай; it is a ~ in a thousand такъв удобен случай рядко се намира; the ~ of a lifetime единствен случай, рядък шанс, не е за изпускане; to have an eye for the main ~ търся (дебна) удобния момент, за да си подобря положението; to grab at a ~ не пропускам удобен случай; to let a ~ slip пропускам удобен случай;

II. v
1. случвам се (и безл.); I ~d to meet him случи се да го срещна, случайно го срещнах; it ~d that случи се, че;
2.: to ~ upon случайно попадам (срещам, намирам), натъквам се на; a police car ~d by случайно се намери една полицейска кола;
3. рискувам, поемам риск; to ~ a scolding правя нещо с риск да ми се скарат; let’s ~ it хайде да опитаме (да рискуваме); to ~ (try, push) o.’s luck, to ~ o.’s arm опитвам си късмета; насилвам късмета си;

III. adj случаен; ~ acquaintance случаен познат.


[´tʃa:ns´medli]
-medley n юрид. свада, завършваща с убийство.