+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
catch [ kætʃ ]

I. v (caught [kɔ:t])
1. хващам, улавям, ловя, залавям; хващам топката във въздуха (при игра на крикет); to ~ a taxi (a ferry) хващам (вземам) такси (ферибот); I caught him in his fall хванах го, като падаше;
2. настигам;
3. улавям, изненадвам, заварвам, издебвам, уличавам, хващам; настигам, изненадвам (за буря, дъжд и пр.); to ~ s.o. (o.s.) doing s.th. хващам (залавям) някого (себе си) да прави нещо; to ~ s.o. in the act хващам някого на местопрестъплението; let me ~ you at it! само да те хвана! (като вършиш нещо); ~ me (doing such a thing) няма да ме хванеш (да върша това), не съм толкова глупав; to ~ s.o. bending (napping, tripping, off (his) guard), to ~ s.o. by surprise (at a bad time) изненадвам някого, хващам в неподходящ момент; the country was caught in a depression страната бе обхваната от депресия;
4. закачам, заплитам; притискам; прихващам; her heel got caught in the pavement токчето ѝ се закачи в паважа; he caught his foot in the lawnmower той заклещи крака си в косачката; the car caught two passers-by колата закачи (бутна) двама минувачи; the car was caught between two trams колата бе притисната (попадна) между два трамвая; a scarf caught with a brooch шал, закачен с брошка; the lock won’t ~ ключът не хваща;
5. хващам, пипвам, прихващам, разболявам се, заразявам се от; to ~ a cold настивам, пипвам хрема; to ~ o.’s death умирам; you might ~ your death of cold можеш много лошо да настинеш; to ~ a habit навиквам, свиквам, добивам навик;
6. хващам, измамвам; you don’t ~ me! няма да ме излъжеш, мене не можеш да хванеш!
7. долавям, дочувам, усещам, помирисвам; схващам, разбирам; улавям; the painter managed to ~ his model’s beauty художникът е успял да възпроизведе красотата на модела; I don’t quite ~ the idea не схващам съвсем ясно мисълта; I don’t believe I caught your name мисля, че не чух добре името ви; to ~ a glimpse виждам бегло, мярвам, зървам; to ~ sight of съглеждам; to ~ the attention of привличам внимание; to ~ the drift of an argument разбирам накъде клони спорът; to ~ the news чувам новините (по радиото или телевизията);
8. закачам се, запъвам се;
9. грубо забременявам;
10. загарям, залепвам (за дъното на тенджера); the milk has caught (stuck) млякото е загоряло;
11. нанасям (удар); получавам (удар, упрек); the blow caught him in the arm ударът попадна в рамото му; you’ll ~ it ще си изпатиш, ще ти се карат;
12. to ~ at хващам се за, посягам да хвана; to ~ at the chance възползвам се от случая; a drowning man ~es at a straw давещият се и за сламка се хваща; • to ~ fire запалвам се, подпалвам се; to ~ o.’s breath дъхът ми секва; to be caught short страшно ми се ходи по нужда (особ. ако няма тоалетна наблизо);