+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
застрахо̀вка [ ]
ж., insurance; (парите) insurance money; автомобилна ~аГражданска отговорност” motor vehicle liability insurance; ~а за дългосрочно лечение long-term cure insurance; ~а за живи животни livestock insurance; ~а за живот life insurance; ~а за медицинска помощ medical aid insurance; ~а за пътни рискове road risks insurance; ~а каско automobile insurance; ~а морски товари cargo insurance; ~а на имот insurance of property; ~а сгради buildings insurance; ~а срещу авария breakdown insurance; ~а срещу нетрудоспособност disability insurance; ~а срещу пожар/нещастни случаи fire/accident insurance; правя съвместна ~а coinsure; сключвам ~а take out an insurance; туристическа ~а travel insurance.