+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
заседа̀ние [ ]
ср., conference, meeting; (на съд, парламент, конгрес и пр.) session, sitting; закривам ~ето leave the chair; declare the meeting/session closed; ~е на Върховния съд юр. sitting of the Supreme Court; извънредно ~е extraordinary session; извънсъдебно ~е юр. in camera out of court; откривам ~ето take the chair; declare the meeting/session open, open the meeting/session; открито ~е public sitting, open session.