+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
забелѐжка [ ]
ж., -и 1. (към закон) rider; (към текст и пр.) note; ~а в полето на страница a marginal note;
2. (устна) remark, observation; духовита ~а sally (of wit); злобна/заядлива ~а biting/censorious remark, quip; правя ~а make/offer/pass a remark, let fall a remark;
3. (упрек) reproof, reprimand, rebuke, censure; постоянни ~и nagging; правя някому ~а reprove s.o., tell s.o. off, (на събрание) call s.o. to order;
4. (за поведение на ученик) reprimand, order-/conduct-remark.