+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
жѐнски [ ]
прил., -а, -о, -и 1. (пол) female; she-; hen-; ~а мечка she-bear; ~а челяд daughters; ~и гълъб hen-pigeon; ~и елен/заек doe; ~и лебед pen(-swan); ~ият пол the female sex, womanhood; от ~и пол female;
2. (присъщ на жена) woman (attr.), woman’s, feminine, female; (за положителни качества) womanly; неодобр. womanish; ~а му работа! ~и ум! what can you expect of a woman! ~а сантименталност womanish sentimentality; ~а същност femaleness, feminineness, femininity; ~и болести gynaecological diseases; ~и глас/характер female/feminine voice/character; ~и добродетели womanly virtues; ~и труд woman/female labour;
3. (от, за жена) woman (attr.), woman’s, feminine; пренебр. petticoat (attr.); ~и манастир convent, nunnery; ~и хор female-voice choir; ~о движение women’s/feminist movement; ~о царство petticoat government/rule; това е ~а работа that’s woman’s work;
4. като същ. ж., зоол.
1. разг. вулг. (жена) female, амер. dame;
2. (женско животно) female, she-, mate; ~а маймуна she-monkey; (за елен, заек, антилопа) doe; ~ата на the female of; • ~а рима лит. feminine rhyme; ~и род език. feminine gender; ~о и мъжко телено копче hook and eye; по ~а линия on o.’s wife’s side.
нареч.: по ~ like a woman; събираме се по ~ have a hen-party.